Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kodittomat Bulgarian Koirat ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja parempaa kohtelua Bulgariassa ja toimia ensisijaisesti Bulgarian kodittomien koirien ja kissojen hyväksi suojelemalla eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa tietoa eläinten tilanteesta Bulgariassa sekä neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia.Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua. Yhdistys auttaa ihmisten kohtelun vuoksi kärsiviä ja kodittomaksi jääneitä eläimiä mm. etsimällä eläimille uusia koteja Suomesta ja/tai muualta Euroopasta. Yhdistys tekee yhteistyötä Bulgariassa toimivien vähävaraisten koiratarhojen sekä muiden Bulgariassa, Suomessa ja muissa maissa toimivien, eläinten asioita ajavien, yhdistysten kanssa. Yhdistys tukee lahjoituksin löytökoiratarhoja Bulgariassa. Mahdollisuuksiensa mukaan yhdistys tukee myös muita eläinten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä antamalla näille lahjoituksia. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, tapahtumia eläinsuojelun hyväksi sekä muita vastaavia tilaisuuksia eläinten hyvän kohtelun lisäämiseksi. Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myydä mainostilaa kotisivuillaan eläinten hyväksi. Yhdistys voi ottaa vastaan myös Suomessa sekä Bulgariassa tehtävää palkatonta vapaaehtoistyötä eläinten hyväksi koiratarhoilla sekä muualla.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, maksaa yhdistyksen jäsenmaksun ja jota suosittelee vähintää kaksi varsinaista jäsentä. Uusien varsinaisten jäsenten valinnan vahvistaa yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa sekä maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu parillisen vuoden vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta neljään muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kaksivuotinen, parillisten vuosien vuosikokouksien välinen aika. Kaksivuotisuus astuu voimaan vuoden 2012 vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enimmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokoukset voidaan järjestää lähikokouksina tai etänä Microsoft Teamsin välityksellä.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja tarkka päivämäärä ilmoitetaan kaikille jäsenille kirjeitse, sähköpostitse tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta. Muut yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle samalla tavalla vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Mikäli vuosikokous on parillisena vuonna, niin valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.